fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
 หลักสูตรยอดฮิต สุดคุ้ม ครอบคลุม ใน 1 เดียว

(1) ชื่อหลักสูตร:  การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด ISO14001 ในฉบับปี 2015

บุคคลที่ควรเข้าอบรม:

ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ตรวจติดตามภายใน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้สนใจ

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO14001 และสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO14001 ฉบับปี 2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา:

09:00-10:30 หลักการพื้นฐานและการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO14001:2015

10:30-10:45 Coffee break

10:45-11:30 การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO14001:2015

11:30-12:00 Workshop I (การจับประเด็นข้อกำหนด)

12:00-13:00 Lunch time

13:00-14:00 การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO14001:2015

14:00-14:30 Workshop II (การจับประเด็นข้อกำหนด)

14:30-14:45 Coffee

14:45-15:15 Workshop III (การกำหนด Input &output ของกระบวนการและตัวชี้วัด

                   กระบวนการ)

15:15-16:00 Workshop IV (การกำหนดความเสี่ยงและแผนการดำเนินการ)

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1 วัน

(2) ชื่อหลักสูตร: การชี้บ่งและประเมินประเด็นสิ่งแวดล้อม

บุคคลที่ควรเข้าอบรม:

ผู้บริหาร คณะทำงานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจติดติดตามภายในของระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการชี้บ่งและประเมินประเด็นสิ่งแวดล้อม วิธีการในการชี้บ่งประเด็นสิ่งแวดล้อมวิธีการประเมินนัยสำคัญของประเด็นสิ่งแวดล้อม การดำเนินการกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญซึ่งสามารถนำไปใช้ในปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

เนื้อหา:

09:00-09:45 คำนิยามของประเด็นสิ่งแวดล้อม

09:45-10:30 การชี้บ่งประเด็นสิ่งแวดล้อม

10:30-10:45 Coffee break

10:45-11:30 ประเด็นสิ่งแวดล้อมกับ ISO14001:2015

11:30-12:00 Workshop I

12:00-13:00 Lunch time

13:00-13:30 การประเมินประเด็นสิ่งแวดล้อม

13:30-14:00 การประเมินประเด็นสิ่งแวดล้อมกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม

14:00-14:30 Workshop II

14:30-14:45 Coffee break

14:45-15:15 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับผลการประเมินนัยสำคัญของ

                  ประเด็นสิ่งแวดล้อม

15:15-15:45 Workshop III

15:45-16:00 แนวทางการจัดการจัดการกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและการติดตาม

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1 วัน

(3) ชื่อหลักสูตร: การตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

บุคคลที่ควรเข้าอบรม:

ผู้บริหาร คณะทำงานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจติดติดตามภายในของระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคในการตรวจติดตามภายในของระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015  ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตรวจติดตามภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

เนื้อหา:

09:00-10:00 ขั้นตอนการตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม

10:00-10:30 Workshop I

10:30-10:45 Coffee break

10:45-11:30 การวางแผนการตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม

11:30-12:00 การจัดทำรายการตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม

12:00-13:00 Lunch time

13:00-13:30 Workshop II

13:30-14:00 การดำเนินการตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม

14:00-14:30 เทคนิคการดำเนินการตรวจติดตามภายในและเขียนรายงานความไม่สอดคล้องด้านสิ่งแวดล้อม

14:30-14:45 Coffee break

14:45-15:15 Workshop III

15:15-15:45 การสรุปผลการตรวจติดตามภายในและการติดตามการแก้ไขและการป้องกันการการเกิดซ้ำของปัญหา

                   สิ่งแวดล้อม

15:45-16:15 Examination

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1 วัน

สอบถามรายละเอียด หรือขอเอกสารเพิ่มเติม โทร. 0819-170-258, 02-918-2729 Email: sale@doforgreen.com / natta@doforgreen.com

 
   
 
  เมื่อวันที่: 11.11.2558 , อ่าน: 837
 
©2014 by www.doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat