fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(L16) ชื่อหลักสูตร: กฎหมายและมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตย์

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน หัวหน้างาน

ผู้ควบคุมงานและผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบและเข้าใจถึงอันตรายของไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตย์ กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตย์

มาตรการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตย์

เนื้อหา :

  1. อันตรายของไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตย์
  2. กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตย์
  3. มาตรการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตย์
  4. ปัญหาที่พบบ่อยในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตย์ และการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

    และไฟฟ้าสถิตย์

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

1

12 พฤษภาคม 2558

โรงแรมวังใต้ (สุราษฎร์ธานี)

วันนี้-28 เมษายน 2558

29 เมษายน-12 พฤษภาคม 2558

2

18 มิถุนายน 2558

โรงแรม J Park (ชลบุรี)

วันนี้-4 มิถุนายน 2558

5-18 มิถุนายน 2558

3

10 สิงหาคม 2558

โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า (หาดใหญ่)

วันนี้-27 กรกฏาคม 2558

28 กรกฏาคม-

10 สิงหาคม 2558

4

31 สิงหาคม 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-17 สิงหาคม 2558

18-31 สิงหาคม 2558

5

21 คุลาคม 2558

โรงแรมแกรนด์ (พระนครศรีอยุธยา)

วันนี้-7 คุลาคม 2558

8-21 คุลาคม 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

2,500

2,600

2,700

2,808

บุคคลทั่วไป

3,000

3,120

3,200

3,328

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3)  จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

สอบถามรายละเอียด หรือขอเอกสารเพิ่มเติม โทร. 0819-170-258, 02-918-2729 Email: sale@doforgreen.com / natta@doforgreen.com

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 818
 
©2014 by www.doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat